Poskytované služby Eko-Salmo s.r.o.
print

Spoločnosť Eko-Salmo s.r.o. vykonáva nasledovné Činnosti/služby:

  1. Nakladanie s odpadmi, manipulácia, preprava, zhodnotenie, zneškodnenie
  2. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zber, manipulácia, prepra­va, zneškodňovanie
  3. Prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV)
  4. Úprava kyslých a alkalických vôd neutralizáciou, preprava a zneškodňovanie chemikálií
  5. Čistenie zaolejovaných vôd
  6. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov
  7. Konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia
  8. Zber, preprava a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných od­padov (BRO), vrátane vedľajších živočíšnych a odvodených produktov (VŽP), cestou výroby a užitia bioplynu

služby