Eko-Salmo s.r.o.

Nakladanie s odpadmi - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie - čistenie - zber druhotných surovín - poradenstvo

Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Eko-Salmo s.r.o.
Referencie firmy Eko-Salmo s.r.o.
email print

Spoločnosť spolupracuje s viac ako 600 zákazníkmi. Jedná sa o stálych zákazníkov, s ktorými spolupracuje na širšej báze (napr. Slovnaft Bratislava, OLO Bratislava, Železnice SR , VW Bratislava, Ingeo Žilina, Armáda Slovenskej republiky, Generálny štáb armády SR, US Steel), ako i priemyselné podniky a štátne organizácie, kde rieši dielčie problémy ich odpadového hospodárstva (Slovalko,a.s. Žiar nad Hronom, ZVS Dubnica, Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné).

 

Rozsiahla je spolupráca so zahraničnými firmami, ako je napr. CARE Group Halle (Halle Lochau), Umweltschutz Nord GmbH Bremen (dekontaminácia zemín on-site), SUC GmbH Dresden (medzi-skládkovanie odpadu, spracovanie kalov na lokalite Wetro (celkové spracované množstvo 20 000 ton/rok, pomoc pri navrhovaní technologických postupov – stabilizácia odpadov) resp. Halle Lochau (80 000 ton/rok) a iné.

 

Jednou z objemovo najväčších vyriešených úloh bola dekontaminácia ropou znečistenej zeminy pre Armádu SR vo VVP Lešť v objeme 20.000 m3 zeminy.

 

Na uvedenú úlohu nadviazala dekontaminácia ropou znečistenej zeminy pre Armádu SR v priestore Sliač - Vlkanová v rozsahu 25.000 m3. Jedná sa o dekontamináciu metódou in-situ, t.j. priamo bez manipulácie so zeminou pomocou čerpania dekontaminacných roztokov mikroorganizmov, živín a kyslíka do kontaminovaného prostredia bez výkopových prác.

 

Čo do objemu treba ďalej zdôraznit najmä zneškodnenie odpadového stavebného materiálu, zemín a kalov pre a. s. Slovnaft v objeme 100.000 t vrátane terénnych úprav a rekultivácie dotknutých plôch.

 

Spoločnosť sa ďalej podieľala napr. na akcii „Revitalizácia štrkoveckého jazera“ pre hlavné mesto SR, Bratislavu.

 

Spoločnosť Eko-Salmo vykonáva v súvislosti s nakladaním s odpadmi poradenskú a konzultačnú činnosť, s ktorou súvisí vypracovanie dokladov v súlade so zákonmi platnými v oblasti odpadového hospodárstva, ako je havarijný plán, program odpadového hospodárstva, vyplnenie tlačív (napr. identifikačného listu nebezpečného odpadu) a podobne.