Eko-Salmo s.r.o.

Nakladanie s odpadmi - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie - čistenie - zber druhotných surovín - poradenstvo

Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Eko-Salmo s.r.o.
email print
Stredisko Budča

Preprava biologicky rozložiteľných odpadov a vedľajších živočíšnych produktov a ich zhodnotenie na bioplyn


Naša spoločnosť spolupracuje pri prevádzkovaní "Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a vedľajších živočíšnych produktov" v blízkosti obce Budča (okres Zvolen)  s kapacitou do 30.000 t/rok. Vyrobený bioplyn je spaľovaný v dvoch kogeneračných jednotkách do 1 MW za vzniku elektrickej energie a tepla. Bližšie informácie: www.bioplynbudca.sk.

Dokumenty, súhlasy, certifikáty:
Integrované povolenieSúhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Súhlas na prepravuSúhlas na prepravu
Súhlas na prepravuÚradné číslo
Súhlas na prepravuSúhlas na nakladanie s opdadmi, vrátane ich dopravy