Eko-Salmo s.r.o.

Nakladanie s odpadmi - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie - čistenie - zber druhotných surovín - poradenstvo

Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Eko-Salmo s.r.o.
email print

ko

Collection and recovery of biodegradable waste (BDW).The main activities of the Centre Košice is the collection and recovery BDW (biodegradable waste - food waste separator fats, animal products and other materials), through the production and use of biogas. Operation is situated on the outskirts of Kosice (coke-Bakša), the annual capacity is 30 000 tons of waste.

Services: waste collection, transportation, waste management.

Documents, approvals, certificates:

Integrované povolenie Doklad o registrácii
Integrované povolenie Povolenie na prepravu
Integrované povolenie Povolenie na prevádzku Integrované povolenie Úradné číslo
súhlas na zber Súhlas na zber
súhlas na zber Ocenený výkaz-výmer
súhlas na zber Zmluva o dielo_Eko Salmo_Roko gips
súhlas na zber Kupna zmluva_Eko Salmo_Kobit
súhlas na zber Dodatok č.1 k zmluve k zmluve Eko-Salmo Roko gips
súhlas na zber Kupna zmluva_Eko Salmo_Construction
súhlas na zber Výzva na PP_IKT.pdf
súhlas na zber Kúpna zmluva_IKT.pdf
súhlas na zber Vyzva na PP_Dokumentacia skutoc.vyhotovenia
súhlas na zber Zmluva VO projektová dokumentácia
súhlas na zber Alianz poistná zmluva
súhlas na zber Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhod. odpadov
súhlas na zber Certifikát hnojivo
súhlas na zber Úradné číslo
súhlas na zber súhlas na zber Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na ČOV Košice, Kokšov – Bakša